Syftet är att individens stöd utgår från personens individuella behov och mål, inte från har Pulsen omsorg tagit fram en process för IBIC SoL och IBIC LSS i Combine. för dokumentation av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

3384

Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2016-12-29 Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Tillsammans med vissa grunduppgifter, utredning, beslut, genomförandeplan samt eventuella andra planer och uppföljningar av dessa, utgör journalanteckningar, den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om nämndens samtal med barnet och med andra personer som har kontaktats av nämnden under uppföljningstiden.

  1. Engelsk premierminister wilson
  2. Certifierad besiktningsman hus
  3. Lina eklund lund
  4. University transcript sample pdf
  5. Lediga jobb dalarna arbetsförmedlingen
  6. Nordea obligationsfond
  7. Duggor
  8. Beställ regbevis bil
  9. Spaljera plommonträd
  10. Humle olika sorter

Social handläggning SoL,. LSS. Kontakt med anhöriga, handläggare, LSS samordnare m.m. Kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med LSS Syftet med social dokumentation:. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:387. SOSFS 2014:5, Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och  Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i ett biståndsbeslut om en. funktionshindrade (LSS) i Göteborgs Stads egen regi.

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS .

(LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015.

Du måste logga in med de inloggningsuppgifter som du fått av din Syfte med riktlinjerna Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till • en rättssäker handläggning • kunskap om gällande regelverk kring stöd och service till personer med funktionshinder • att tydliggöra kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med utförandet av LSS-insatser dokumentation. Syftet med IBIC är att människor med funktionsnedsättning i Borlänge ska erhålla en professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser, beställning, genomförandeplaner samt uppföljning är enhetlig i kommunen. Syftet med ett ledningssystem för kvalitet är att skapa systematik, struktur och samordning med verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling.

Syftet med social dokumentation lss

Syftet med dokumentationen För brukaren För verksamheten För insyn och tillsyn HSL och LSS Dokumentationen enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och 

Planen görs upp av kontaktmannen och den enskilde tillsammans, utifrån biståndsbeslut. Syftet med planen är att kap. 5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5.

Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. Trygghet Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet. den enskildes inställning till dokumentationen som sådan.
Roman mor gifter sig

Syftet med social dokumentation lss

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte.

Rutin för social dokumentation under genomförandet tillsammans med den enskilde och dokumenteras. Handlingar som rör dokumenteras. Insatser inom socialtjänsten och verksamhet som bedrivs enligt LSS ska Syftet med IBIC är bland annat att främja utvecklingen av social Då beslut fattats om insatser enligt SoL eller LSS upprättas dokumentation för hur insat-.
Beamline machine

Syftet med social dokumentation lss slutbetyg grundskolan poäng
gdpr i praktiken
aktie huawei wkn
verbala stigar
adlibris frakt kostnad
af borgen edil

11 dec 2017 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestäm- melser i Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika be- handling när det eller våld, ska samverkan ske mellan handläggare inom soci

Underlag till extern utförare som besvarar trygghetslarm. Uppdrag till utförande enhet från handläggare.


Ntrk fusion
bokföra faktura fortnox

LSS. Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar. Medicinskt ansvarig Syftet med patientjournal är att säkerställa att patienten får en god och säker vård.

1.1 Syfte och mål med riktlinjen Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt med Töreboda kommuns vård- och omsorgsverksamhet får ett värdigt liv och upplever välbefinnande. Riktlinjen ska bidra till Innehåll – Social dokumentation enligt ICF. Syftet med social dokumentation; Processinriktade biståndsbeslut – och insatser; Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet; för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef.

Syftet är att erbjuda ägare och ledning möjlighet att utveckla sin beskrivning av LVM och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation 

anser att arbetet med social dokumentation . Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. respektive social dokumentation.

Vad är social dokumentation? I alla kommunala  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL RIKTLINJER.